هم زمان با ورود مرکل به شهر درسدن آلمان بیش از ۳۰۰ شهروند اعتراضاتی را علیه سیاست های وی برگزار کرده و او را خائن به ملت نامیدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در س