وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش خصوصی استان ها فرم مورد نظر استفاده از حساب های ذخیره ارزی را تهیه کنند، در دفاع از تک نرخی شدن دلار گفت: این کار راه قاچاق کالا ر