نگاهی به گزارش تاخیرهای تابستانی شرکت های هواپیمایی نشان می دهد ۳۷ درصد کل پروازهای تابستانی با تاخیر انجام شده است. به گزارش صبحانه، نگاهی به گزارش تاخیرهای تا