جامعه جهانی در حالی سالروز اعلامیه جهانی حقوق بشر را گرامی می دارد که همه موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی را نقش بر زمین می بیند. به گزارش صبحانه،