محمد شریعتمداری وزیر صنعت دولت دوازدهم این بازرگان موفق و البته جوان را بر عکس برخی تفکرات که معتقدند باید بخش خصوصی فعال و جوان را زیر پا له کرد، به عنوان عضوی