هیات مدیره کانون ملی منتقدان تئاتر ایران بیانیه ای درباره تئاتر خصوصی و اهمیت سهم دولت بدین شرح منتشر کرد: پرواضح است که شرایط نامطلوبِ کنونی اقتصادی بر همه ار