به گزارش صبا، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور مهدی رمضانی را به عنوان سرپرست معاونت توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد منصوب کرد. متن حکم انتصاب سرپرست معا