محمد سلطانی فر که در نخستین نمایشگاه مطبوعات شهرستان های استان تهران حضور یافته بود، اظهارداشت: تصور جداشدن از اخبار و حوزه خبر خیالی کاملا بیهوده است چراکه خب