آخرین ساخته اصغر فرهادی به نام « همه می دانند» با پشت سر گذاشتن روزهای فیلمبرداری، وارد مرحله تدوین و مراحل فنی شده است. هایده صفی یاری تنها عضو ایرانی گروه تو