امام جمعه موقت نایین: بخشی از مشکلات به وجود آمده در کشور ناشی از سوء مدیریت و بی تدبیری است و هر انسان آشنا به مسائل اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی، متوجه این موضوع