استاندار اصفهان با بیان اینکه زحمات زمانی ارزشمند خواهد بود که از نظر استانداردهای کسب و کار جایگاه خوبی داشته باشیم، گفت: وضعیت در چهار ماه گذشته تا اندازه ای