اهالی منطقه تحت کنترل کردها در شمال غرب سوریه با پرچم رسمی و عکس رئیس جمهوری این کشور از نیروهای مردمی استقبال کردند. به گزارش«شیعه نیوز»، صدها تن از اهالی شهر