بیان استعاری، یکی از راهکارهای تأثیرگذاری است که امروز بسیاری از شرکت های برندسازی و بازاریابی، در زمینه طراحی آگهی های خود از آن استفاده می کنند. استفاده نماد