یکی از لازم ترین کارها این است که از بنگاه های تولید ی متوسط و کوچک حمایت بشود ؛ یکی از کارها این است که فعالیت های بنگاه های د انش بنیان تقویت بشود... یکی از