زمانی نه چندان دور، باز کردن حساب در بانک ها با چیزی تقریبا نزدیک به «هیچ چیز» ممکن بود. در چنین شرایطی، پرداخت اینترنتی وارد بازی کسب و کارها شد و طبیعی بود ک