«ما فین استارز۲۰۱۸ را از ماه ها قبل شروع کردیم. لازم بود تیم ها ثبت نام کنند و معرفی شوند. همچنین سرمایه گذاران و مربیان هم می بایست ثبت نام می کردند. نشست های