مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران نتایج اجرای آزمایشی طرح پرداخت الکترونیک کرایه تاکسی ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «تلاش می کنیم این طرح تا پایان سال درهمه منا