زن 25 ساله از سختی های زندگی اش با همسر و خانواده همسرش گفت. به گزارش شما نیوز ، دیگر این زندگی برایم غیرقابل تحمل شده است آن قدر از سوی خانواده همسرم تحقیر می