مدیرعامل بانک قوامین گفت: نیمی از بانک های کشور در حال حاضر واجد شرایط ادغام هستند. نیمی از بانک های فعلی کشور واجد شرایط ادغام هستند شفا آنلاین>بیمه و بانک&