هنوز تخلفات موسسات مالی و اعتباری در سال های نه چندان دور از ذهن ها بیرون نرفته است که به نظر می رسد برخی بانک های خصوصی پا جای پای آنها گذاشته اند و با پرداخت