پسرهندی بخاطر دم ١٨سانتی اش تبدیل به موجودی مقدس شده و مردم اورا می پرستند