ستاد توسعه فناوری نانو به منظور حمایت از تحقیقات در حوزه فناوری نانو، بیش 7/5 میلیارد ریال به هزار و 707 محقق پرداخت کرد. شعارسال: به گزارش ستاد ویژه توسعه فناو