دکتر علیرضا احمدی فلوشیپ فوق تخصصی درد اظهار کرد: احساس درد هشداری نسبت به وجود مشکلی روحی یا جسمی در افراد است.وی درد را احساسی ناخوشایند دانست که به طور معمول