روزنامه سازندگی در گزارشی به بررسی عملکرد ستاره های ورزش در حوزه تبلیغات پرداخت. شعارسال: ستاره ها روی بیلبوردها؛ این حسرتی بود که در تمام دهه 80 و نیمی از دهه