ارزان بودند سوخت در ایران، موجب قاچاق و سودگری غیرقانونی آن شده و قاچاقچیان سوخت را از داخل کشور با قیمت بالاتر در مرزهای شرقی به فروش می رسانند به گزارش پایگاه