به گزارش خبرنگار مسجد و کانون های مساجد خبرگزاری شبستان، در جامعه اسلامى، مساجد در تمام جنبه‏ هاى زندگى فردى و اجتماعى مسلمانان حضور فعال دارند و در آن نقش