به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از فارس، به تاریخچه موسیقی معاصر به ویژه این چند دهه اخیر که می نگریم، شان خواننده به معنای به ماهوی خوانندگی نزول یافته؛ هم در