مشرق: کوروش کمره ای مدیر روابط عمومی شبکه سه درباره انتشار اخبار کذب در خصوص ماجرای فردوسی پور، پستی منتشر کرد. کوروش کمره ای مدیر روابط عمومی شبکه سه درباره ا