سینماپرس: محمدحسین مهدویان در آخرین مستند خود به نام «ترور سرچشمه» پیش از این که به دنبال جواب بگردد، تنفس مصنوعی به جسد یک شبهه قدیمی و کاشت آن در ذهن مخاطب ر