صخره های رنگارنگ «ژانگی دان شیا» سیناپرس: صخره های رنگارنگ با اشکال پر پیچ وخم و نوک تیز که در صدها متر از ژئوپارک «ژانگی دان شیا» چین گسترده شده اند ، نمایی ر