دوچرخه ای که در کوله پشتی جا می شود! دوچرخه الکتریکی تاشو سیناپرس: YikeBike یک دو چرخه برقی خاص است که ممکن است در پول و بنزین صرفه جویی کند اما به دلیل ظاهر ع