کشفی بسیار مهم برای پیشگیری از سکته این ژن کلسترول را از قلب دور می کند سیناپرس: پژوهشگران در جدیدترین تحقیقات خود موفق شدند ژن جدیدی را کشف کنند که با از بین