زبان فارسی از زبان چینی، عربی و ترکی پیشی گرفت؛ سهم 2 درصدی زبان و خط فارسی در محتوای وب سیناپرس: روند رو به افزایش استفاده از زبان فارسی در فضای مجازی اکنون ب