چرا پنتون رنگ فرابنفش را برای 2018 انتخاب کرد؟ رنگ کهکشان ها دنیای مد را ساخت سیناپرس: پنتون، رنگ فرابنفش / 3838-18 Ultra Violet را به عنوان رنگ سال 2018 انتخا