نماینده عالی استان خوزستان در شورای عالی استان ها گفت: به دلیل آتش سوزی دوباره هورالعظیم در بخش عراقی آن ، دود و آلودگی هوای استان را در بر گرفتمسئولان جوابی به