سیدحسن قاضی زاده هاشمی برگزاری جشنواره رسانه های دیجیتال سلامت را اتفاقی عنوان کرد که برپایی آن باید زودتر صورت می گرفت و گفت: خوشبختانه این مهم با همکاری معاو