در داد وستدهای آخرین روز کاری هفته گروه های ذغال سنگ، انتشار و چاپ، رایانه و رادیویی با بیشترین بازدهی در میان صنایع بورسی به کار خود پایان دادند. به گزارش پای