امروز چهارشنبه مورخ 25 مهر 1397 ، تعداد 32میلیون و 534 هزار سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس با نماد زپارس به روش ثبت سفارش عرضه ا