در یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران؛ شرکت های صاحب نامی حضور داشتند. تشخیص یعنی همه چیز Roche&