در ماه های گذشته مبارزه با اخبار جعلی یا Fake News به یکی از اصلی ترین اهداف شرکت ها و سازمان های خبری جهان تبدیل شده است. در این بین شبکه های اجتماعی و رسانه