احمد نجفیپنجم اردیبهشت، سالروز حمله نظامیان آمریکا به ایران و شکست و ناکامی شان در کویر طبس است. ماجرای حمله آمریکا به طبس در حقیقت از روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ (۴ نوام