تمامی کودکان در دوره هایی از رشد، ترس را تجربه می کنند. ترس ممکن است باعث اختلالاتی در خواب و تغذیه کودک شود. پدر و مادر بایستی با مراقبت همه جانبه از کودک، دل