ساعت 24- رهبر کاتولیک های جهان در واکنش به جداسازی کودکان از والدین در طرح مهاجرتی رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد: عوام فریبی پاسخی برای مشکل مهاجرت در جهان نیست.