ساعت 24- گزارش سالانه کمیته حمایت از خبرنگاران نشان می دهد ترکیه بیشترین آمار خبرنگاران زندانی را دارد. کمیته جهانی حمایت از خبرنگاران اعلام کرد که ترکیه برای د