با ورود غول های خودروسازی به بازار خرید فلز کبالت، اپل احساسا خطر کرده است و قصد دارد انبارهای خود را سرشار از کبالت کند.بر اساس گزارشی از بلومبرگ، اپل در حال ص