اخبار سخت افزارانویدیا همزمان با معرفیِ نسل جدید کارت های کوادرو، به انتشار تیزرِ کوتاهی پرداخت که خبر از رویدادِ مهمِ دیگری در روزهای آینده می دهد.امروز کمپانی