اخبار سینما و تلویزیونبرادران روسو و همچنین کارگردان فیلم IT یعنی اندرس موشیاتی قرار است برای ساخت فیلم اقتباسی ای براساس کتاب The Electric State برای اولین بار