رکنا: در تفسیر آیات ۵۰-۵۲ به یکى از صفات منافقان و نشانه هاى آن ها اشاره شده است. توبه به معنى بازگشتن از گناه و کار بد، و نام نهمین سوره قرآن مجید است. نام ای