رکنا: کارکنان شرکت هواپیمایی ایرفرانس قرار است به منظور افزایش حقوق اعتصاب کنند. تقریبا اکثر اتحادیه های کارکنان شرکت هواپیمایی ایرفرانس از خلبان ها، خدمه پروا