رکنا: مردی که دید همسایه اش با سگش بدرفتاری می کند، اسلحه را برداشت و به گردن او شلیک کرد. رکنا: مردی که دید همسایه اش با سگش بدرفتاری می کند، اسلحه را برداشت