یکشنبه 21 مرداد 1397, 13:41 به گزارش رویش نیوز در ادامه سلسله نشستهای بررسی اوضاع اقتصادی کشور رویش در این هفته دو نشست با حضور آقایان حسینعلی حاجی نماینده مرد