طرح الزام شهرداری تهران به ارائه گزارش میزان تحقق طرح تفصیلی در صحن شورای شهر تصویب شد و بهاره آروین در مخالفت با این طرح گفت: این مصوبه در شأن شورا نیست و چرا