وزیر خارجه ترکیه از روسیه و ایران خواست تا با فشار بر دولت سوریه، به حمله به غوطه شرقی پایان دهند. رویداد۲۴-وزیر خارجه ترکیه از روسیه و ایران خواست تا با فشار ب