سئول و واشنگتن مذاکرات برای چگونگی اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران را آغاز کردند. رویداد۲۴-سئول و واشنگتن مذاکرات برای چگونگی اجرای تحریم های آمریکا علیه ایرا