نماینده پیشین مجلس گفت: ارسال پیامک تهدیدآمیز از یک نقطه خاص به نمایندگان جای تامل دارد.ایرج ندیمی در گفتگو با ایسنا در ارتباط با پیامک های تهدیدآمیز ارسال شده