رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: هر حرکتی که مردم را مأیوس کند، خیانت به کشور است.به گزارش ایسنا، محمد مخبر در سومین نشست اعضای شورای مدیران کل دفاتر حوزه