سمیرا ابراهیمینرخ تورم فروردین ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی 9.2 درصد و از سوی مرکز آمار 8.1 درصد اعلام شد. این موضوع حاکی از کاهش نرخ تورم در سال 97 است که ب