آمادگی ایدرو برای پروژه های اشتغال زا و داخلی محورمعاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو در نشست اعضای کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاور