فلسفه اسلامی در این زمینه نیز می تواند مدد رساند و با بهره گیری از مبانی استدلالی و تبیین های عقلانی ای که پدید آورده، اشکالات مطرح شده دربارة اعتقادات دینی را