جشنواره کار صدف، ۲۸ تا ۳۰ آبان ماه در دانشگاه علم و صنعت برگزار می شود. جشنواره کار صدف یک رویداد با هدف ارتباط مستقیم کارفرما با کارجویان و جذب نیروی کار جوان