بهناز توحیدی؛ ماهنامه پیوست / سال ۹۳ نقشه راه دولت الکترونیکی و توسعه خدمات الکترونیکی به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. چهار سال از این ابلاغیه می گذرد و بررسی و