امسال نیز سازمان مدیریت صنعتی، ده بندی شرکت های برتر کشور (IMI-100) را با ارزیابی شاخص هایی مانند رتبه فروش، ارزش افزوده، میزان دارایی و اشتغال زایی، سودآوری و