سوالی که داستایفسکی در رمان شگفت آور «جنایت و مکافات» پرسید، یک قرن است که ما را رها نکرده: آیا می توان انسانی ستمگر و خبیث را برای رسیدن به جامعه ای بهتر کُشت؟