مرضیه برومند دبیر هفدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران مبارک، روزسه شنبه 23 مرداد ماه رو به روی خبرنگاران نشست و از جزییات این دوره جشنواره سخن گفت و از وضعیت پی