یکی از مهمترین عواملی که باعث تقویت استخوان ها و کاهش پوکی استخوان می شود کلسیم است، به همین دلیل مصرف مواد غذایی و لبنیات حاوی کلسیم می تواند نیاز بدن را به ا