دولت بهار: بحرین علیه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق به اتهام توطئه و جاسوسی برای قطر حکم صادر خواهد کرد. به گزارش دولت بهار به نقل از مهر، دادگاه بحرین صبح