تسنیم : شاگردان تیته در اولین بازی خود در جام بیست ویکم از عهده سوئیس برنیامدند. تقابل یکشنبه شب تیم های ملی فوتبال برزیل و سوئیس در گروه E جام جهانی ۲۰۱۸ با ت