خط حزب الله ۱۵۵ با عنوان «تشکیل اتاق جنگ اقتصادی» منتشر شد. خط حزب الله در این شماره بررسی می کند که با چه راهکاری دولت و مسئولین می توانند کشور را از شرایط خط