​روایت بنگاه داری در ایران امروز، مثنوی غم انگیزی است که هفتادمن کاغذ می خواهد. بنگاه های ما هیچ زمان به اندازه امروز گرفتار چند بحران در هم تنیده نبوده اند. ا