​دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون در مقاله «اقتصاد در برابر سیاست: دام های توصیه سیاستی» در نشریه چشم اندازهای اقتصادی نشان می دهند که در مطالعات سیاست گذاری اق