تعلل در ساماندهی وضعیت اسکان مستاجرین و زندگی در کانکس و چادر پس از گذشت قریب به 12 ماه از زلزله و وعده وعیدهای مسئولین برای در اختیار گذاشتن زمین جهت ساخت واحد