در هفته جاری رئیس جمهور دستور داد تا گزارش ماهانه هزینه کرد دستگاه های کشور منتشر شود. اما سوال این است که آیا انتشار این گزارش به لحاظ فنی می تواند شفافیت را