در حال حاضر تعدادی هستند که در طرح سهام عدالت ثبت نام نکرده اند که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده هیچ برنامه ای در این راستا ندارد و مردم به پیام های سودجویان تو