نماینده مردم اهواز گفت: درخواست احداث این بیمارستان از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه مؤسسات پزشکی در جلسه کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده 20 مطرح و د