هندلینگ به معنای خوش دستی و نوع سواری خودرو است که به عوامل متعددی بستگی دارد. این عوامل می توانند موجب بهتر شدن یا بدتر شدن هندلینگ خودرو شوند. به گزارش خبرنگا