به خاموش و روشن شدن ناشی از وجود عیب و ایراد در حین کار موتور ریپ زدن گفته می شود که احتمالا به سبب تنظیم نبودن دلکو، عیوب شمع، زمان نامناسب احتراق و... رخ می د