پیشرانه یک خودرو از اجزای بسیار متنوع و متحرک ساخته شده است که حرکت کردن آن ها باید در شرایطی مطلوب و بدون اصطکاک باشد. به گزارش خبرنگار خودروکار، پیشرانه خودرو