یکی از مواردی که در خرید خودرو کارکرده به آن توجه شود رنگ شدگی خودرو است که می توان به وسیله چشم و بدون دستگاه هم آن را تشکیل داد. به گزارش خبرنگار خودروکار، رن