خودروی مورد انتظار فراری بعد از شایعات بسیار و انتشار تصاویر جاسوسی متعدد، در نهایت به طور رسمی تحت عنوان 488 پیستا رونمایی شد تا کابوسی شبانه برای مکلارن 720s