شریفی-ولیعهد خام تاکنون هر چاله ای کنده، خودش اولین شخصی بوده که در آن افتاده است. چاله هایی که گاه تبدیل به مردابی می شوند و او را می بلعند. همچون جنگ خودسران