به گزارش خبر خودرو ، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا طی حکمی محمدرضا حقیقی را به سمت مدیر روابط عمومی گروه خودروسازی سایپا منصوب کرد. بر اساس حکم صادره از سوی مه