نسبت خسارت در بیمه اعتبار 179 درصد و در درمان 104 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین نسبت خسارت در کل صنعت بیمه 59 درصد و در بیمه شخص ثالث با بیشترین خسا