حوادث شایع ترین علت مرگ افراد در سن زیر ٤٠ سال است، حوادثی که به استناد بررسی های انجام شده هر ٣٣دقیقه جان یک نفر را می گیرد و ٢٠برابر این تعداد را مصدوم می کند