چاپ بیست و ششم کتاب «تاریخ مشروطه ایران» نوشته احمد کسروی از سوی موسسه انتشارات امیرکبیر منتشر شد. این کتاب مهم ترین اثر این تاریخ نگار است که کوشیده تا مشاهدات