مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران گفت: شهرداری به طور کل با اوقاف بر سر خانه های تاریخی توافق کرده تا ساختمان های تاریخی ای که در حال حاضر متروکه هستند و بهره