به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، ابراهیم صالحی عمران در نخستین نشست شورای سیاست گذاری همکاری مشترک اتاق بازرگانی ایران و دانشگاه فنی و حرف