مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: برخی از نمایندگان مدعی شدند که پسر بنده با پسر آقای وزیر(وزیر سابق رفاه) در «دوبی» شرکتی راه اندازی کرده است در حالی که این