معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی از برنامه این سازمان برای آموزش همگانی احیای قلبی - عروقی خبر داد. به گزارش طبنا(خبرگزاری سلامت)، دکتر علیرضا سلیمی در نشستی خبر