رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر بانک مرکزی برنامه جامع ساماندهی ارزی را ارائه نکند مجلس طرح دو فوریتی خود را در این زمینه در دستورکار صحن علنی قرار خواهد داد