رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است برای اجرای عدالت لازم است بازوی نظارتی مجلس سخت تر از قبل عمل کند و درباره موارد اغماض نکند.علی اکبری در گفت وگو با خبرنگار