پایگاه خبری حقوق نیوز تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری در اجرای احکام کیفری محکوم علیه ممکن است به دو نوع مجازات محکو